Thông báo thuê quân trang cho khoa tuyển sinh 2017

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số:  930/TB-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc thuê, bán quân trang GDQP – AN

cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 bậc Đại học hệ chính quy

 

Căn cứ kế hoạch số 876/KH-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC ngày 25/07/2017 về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 bậc Đại học hệ chính quy;

Nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập các học phần GDQP – AN cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017. Nay Nhà trường thông báo mức giá thuê, bán, thủ tục nhận và trả quân trang, cụ thể như sau:

1.      Mức thuê bán quân trang

-       Thuê bộ quân trang (gồm quần và áo):     40.000đ/bộ

-       Lệ phí cấp chứng chỉ GDQP – AN:            20.000đ/SV

-       Tiền thế chân:                                               200.000đ/bộ (Trả lại khi học xong)

-       Mua bộ quân trang (gồm quần và áo):      200.000đ/bộ (Nếu có nhu cầu)

2.      Thời gian nhận quân trang

-       Ngày 11 và 12 tháng 08 năm 2017 (Buổi học GDQP-AN đầu tiên).

3.      Địa điểm nhận quân trang

-       Từ lớp 1 đến lớp 24 nhận quân trang tại Trụ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM.

-       Từ lớp 25 đến lớp 30 nhận quân trang tại cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.

4.      Thủ tục nhận quân trang

-       Đại đội trưởng cho sinh viên đăng ký size quần áo vào danh sách ký đóng tiền thuê mua quân trang vào buổi học đầu tiên của môn GDQP – AN.

-       Sinh viên nộp tiền cho Tiểu đội trưởng, Đại đội trưởng, Đại đội phó và Tiểu đội trưởng tổng hợp tiền, danh sách đăng ký thuê mua đến địa điểm nhận quân trang để nộp tiền và nhận quân trang phát về cho từng tiểu đội.

-       Nếu có sự thay đổi về size quân trang, Đại đội trưởng tổng hợp và thu lại quân trang của sinh viên mang đến địa điểm nhận quân trang để đổi.

-       Khi kết thúc khóa học, sinh viên trả quân trang lại cho bộ phận quản lý, việc nhận và trả quân trang sẽ có thông báo cụ thể để nhận lại tiền thế chân.

5.      Thời gian trả quân trang

STT

NGÀY TRẢ QUÂN TRANG

LỚP

GHI CHÚ

Trụ sở 2/4 Trần Xuân Soạn

1

28/08/2017

01 – 12

 

2

29/08/2017

13 – 24

 

Cơ sở 2C Phổ Quang

3

28/08/2017

25 – 27

 

4

29/08/2017

28 – 30

 

Lưu ý:

-       Quân trang được trả theo Đại đội, không giải quyết cho từng sinh viên.

-       Quân trang khi trao trả phải còn nguyên vẹn, không bị rách, sạch sẽ, không viết vẽ bậy lên quân trang.

-       Không tự ý may lại quân trang theo số đo của mình.

-       Những quân trang không đảm bảo các điều kiện trên sẽ không được hoàn lại tiền thế chân.

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                      

- BGH (để b/c);                                                           

- Các phòng, khoa, ban;

- Thông báo sinh viên;

- Lưu: VT, Khoa GDQP và GDTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

đã ký

 

 

ThS. Hứa Minh Tuấn

 

Tin liên quan