Thông báo về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa 12 (15D) và các khóa về trả nợ

 

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -  MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

______________

______________________

Số: 1152/TB-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất

cho sinh viên bậc Đại học khóa 12 (15D) và bổ sung các khóa

 

      Căn cứ Kế hoạch số    /KH/ĐHTCM-K.GDQP&GDTC ngày   /09/2017 của Ban Giám hiệu trường Đại học Tài chính - Marketing về việc tổ chức cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học khóa 12 (15D) và bổ sung các khóa, nay nhà trường thông báo thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất như sau:

1.        Đối tượng được cấp chứng chỉ:

–     Sinh viên các lớp bậc Đại học khóa 12(15D): đã hoàn tất chương trình 120 tiết, ứng với 4 học phần (04 môn): 02 học phần bắt buộc (Điền kinh 1, Bơi lội), 02 học phần tự chọn (chọn 02 trong 05 môn: Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Vovinam và Bóng đá).

–     Sinh viên các khóa trước đã hoàn thành chương trình GTDC (Đại học: 04 học phần, Cao đẳng: 03 học phần) nhưng chưa được cấp chứng chỉ GDTC.

2.        Thủ tục:

–      Sinh viên kiểm tra lại điểm các học phần theo các bước sau:

+ Đối với sinh viên các lớp Đại học khoá 12 (15D):

Bước 1:Sinh viên truy cập vào website uis.ufm.edu.vn

Bước 2:Click vào nút “Đăng nhập

Tên đăng nhập          : Mã số sinh viên (VD: 082105035)

     Mật mã                       : Mã số sinh viên (VD: 082105035)

Bước 3:Sau khi đăng nhập thành công, Click vào mục “Xem điểm” để xem toàn bộ điểm các học phần GDTC, nếu có điều chỉnh liên hệ phòng Khảo thí – QLCL (P.110) để được giải quyết. 

+ Đối với sinh viên các khóa niên chế trả nợ:

Bước 1:Sinh viên truy cập vào website phongkhaothiquanlychatluong.ufm.edu.vn

Bước 2:Click vào mục “Quản lý điểm”

Bước 3:Click vào mục “Xem điểm GDTC”

–     Sinh viên kiểm tra các thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh), nếu thiếu hoặc sai sót sinh viên điều chỉnh trực tiếp tại Phòng công tác sinh viên (P.109, 2/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7). Nếu sinh viên không điều chỉnh thì mọi sai sót về thông tin cá nhân trên chứng chỉ Khoa GDQP và GDTC không chịu trách nhiệm.

–     Sinh viên các khóa trả nợ nộp lệ phí 20.000đ tại văn phòng Khoa GDQP và GDTC (P.104, 2/4 Trần Xuân Soạn, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, ĐT: 08.3872.6789 - 262).

–     Sinh viên hoàn thành các học phần GDTC và được cấp chứng chỉ GDTC mới được xét tốt nghiệp ra trường.

3.        Thời gian:

–    Sinh viên khóa 12 (15D) kiểm tra điểm, điều chỉnh thông tin từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày13/10/2017.

–     Sinh viên các khóa trả nợ kiểm tra điểm, điều chỉnh thông tin vànộp lệ phí cấp chứng chỉ 20.000đ/SV từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày13/10/2017.

–     Tổ chức cấp chứng chỉ từ ngày06/11/2017 sẽ có thông báo cụ thể sau.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:                                                      

- BGH (để b/c);                                                           

- Các Phòng, Khoa, Ban, Các lớp 14D;

- Website;

- Lưu VT, Khoa GDQP và GDTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

đã ký

 

ThS. Hứa Minh Tuấn

 

 

 

Tin liên quan