Thông báo Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa 12 (15D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -  MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 40  /TB-ĐHTCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất

cho sinh viên khóa 12 (15D)bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ

 

Căn cứ Kế hoạch số 1151/KH-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC ngày 29/09/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing về việc tổ chức cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học khóa 12 (15D) và bổ sung các khóa;

Căn cứ thông báo số 1152/TB-ĐHTCM ngày 29/09/2017 của Ban Giám hiệu trường Đại học Tài Chính – Marketing về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học khóa 12 (15D) và bổ sung các khóa;

 Nay nhà trường thông báo lịch cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa 12 (15D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ như sau:

1.      Thời gian: Bắt đầu từ ngày 10/01/2018 đến ngày 26/01/2018, lịch cấp phát chứng chỉ GDTC cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Lớp

10/01/2018

Sáng

15DAC1, 15DAC2,15DHQ

Chiều

15DBH1, 15DDA, 15DBH2

11/01/2018

Sáng

15DHT1, 15DHT2, 15DIF

Chiều

15DKB1, 15DKB2, 15DKQ1

12/01/2018

Sáng

15DKQ2, 15DKT1, 15DKT2

Chiều

15DKS1, 15DKS2, 15DKS3

15/01/2018

Sáng

15DLH, 15DMA1, 15DMA2

Chiều

15DMA3, 15DMA4, 15DMA5

16/01/2018

Sáng

15DMC, 15DNH1, 15DNH2

Chiều

15DPF, 15DQF, 15DQH

17/01/2018

Sáng

15DQK, 15DQN1, 15DQN2

Chiều

15DQT1, 15DQT2, 15DQT3

18/01/2018

Sáng

15DSK, 15DTA1, 15DTA2

Chiều

15DTC1, 15DTC2, 15DTD

19/01/2018

Sáng

15DTK, 15DTX, 15DTH

Chiều

15DTM1, 15DTM2, 15DTM3

22/01/2018

Sáng

CLC_15DTK, CLC_15DMA1, CLC_15DMA2

Chiều

CLC_15DQT, CLC_15DTC, CLC_15DTM1, CLC_15DTM2, IP_15DKQ

23/01/2018 đến 26/01/2018

Sinh viên các lớp 15D chưa nhận chứng chỉ trong thời gian quy định và sinh viên các khóa trả nợ.

 

2.      Địa điểm: Trụ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7 (văn phòng khoa GDQP và GDTC, Phòng 104).

vLưu ý: Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ phải xuất trình thẻ sinh viên.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này ./.

 

 

Nơi nhận:                                                      

- BGH (để b/c);                                                           

- Các Phòng, Khoa, Ban, Các lớp 15D;

- Website UFM;

- Lưu VT, Khoa GDQP và GDTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 
 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 


ThS. Hứa Minh Tuấn

 

 

 

Tin liên quan