Thông báo Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -  MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

______________

______________________________________

Số: 41 /TB-ĐHTCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh

cho sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ

 

Căn cứ Kế hoạch số 984/KH-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC ngày 18/08/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về vệc tổ chức cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 13 (16D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ.

Căn cứ Thông báo số 985/TB-ĐHTCM ngày 18/08/2017 của trường Đại học Tài chính – Marketing về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 13 (16D) bậc ĐH hệ chính quy và các khóa trả nợ.

Nay Nhà trường thông báo cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 13 (16D) bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ như sau:

1.      Thời gian: Bắt đầu từ ngày 10/01/2018 đến ngày 23/01/2018, lịch cấp phát chứng chỉ GDQP – AN cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Lớp

10/01/2018

Sáng

16DAC1, 16DAC2, 16DAC3

Chiều

16DBH1, 16DBH2, 16DBH3

11/01/2018

Sáng

16DDA, 16DHQ, 16DIF

Chiều

16DKB1, 16DKB2, 16DKQ1

12/01/2018

Sáng

16DKQ2, 16DTM2, 16DKS1

Chiều

16DKS2, 16DKS3, 16DKT1

15/01/2018

Sáng

16DKT2, 16DKT3, 16DLH

Chiều

16DMA1, 16DMA2, 16DMA3

16/01/2018

Sáng

16DTM3, 16DMA4, 16DMC1

Chiều

16DMC2, 16DNH1, 16DNH2

17/01/2018

Sáng

16DPF, 16DQH1, 16DQH2

Chiều

16DQK, 16DQN1, 16DQN2

18/01/2018

Sáng

16DQT1, 16DQT2, 16DQT3

Chiều

16DSK, 16DTA1, 16DTA2, 16DTC1

19/01/2018

Sáng

16DTX, 16DTC2, 16DTD, 16DTH

Chiều

16DTK, 16DTM1, IP_16DKQ

22/01/2018

Sáng

CLC_16DKT, CLC_16DMA1, CLC_16DMA2, CLC_16DNH

Chiều

CLC_16DQT, CLC_16DTC,

CLC_16DTM1, CLC_16DTM2

23/01/2018 đến 26/01/2018

Sinh viên các lớp 16D chưa nhận chứng chỉ trong thời gian quy định và sinh viên các khóa trả nợ.

2.      Địa điểm: Trụ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7 (văn phòng khoa GDQP và GDTC, Phòng 104).

vLưu ý: Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ phải xuất trình thẻ sinh viên.

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này ./.

 

 

Nơi nhận:                                                      

- BGH (để b/c);                                                           

- Các Phòng, Khoa, Ban;

- Website UFM;

- Lưu VT, Khoa GDQP và GDTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 
 

 

 

                               (Đã ký)

 

 

 

 


ThS. Hứa Minh Tuấn

 

Tin liên quan