Fri 02/12/2016

Thông báo về việc cấp phát cấp chứng chỉ GDQP cho sinh viên khóa 12 (15D) bậc ĐH hệ chính quy và các khóa về trả nợ

  • admin

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH -  MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

______________

______________________________________

Số: 1280/TB-ĐHTCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng  11 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh

cho sinh viên khóa 15D bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ

 

Căn cứ Kế hoạch số 885/KH-ĐHTCM-K.GDQP&GDTC ngày 31/08/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing về vệc tổ chức cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 15D bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ.

Căn cứ Thông báo số 886/TB-ĐHTCM ngày 31/08/2016 của trường Đại học Tài chính – Marketing về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 15D bậc ĐH hệ chính quy và các khóa trả nợ.

 Nay, Nhà trường thông báo cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 15D bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ như sau:

1.      Thời gian: bắt đầu từ ngày 29/11/2016 đến ngày 23/12/2016, lịch cấp phát chứng chỉ GDQP – AN cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Lớp

29/11/2016

Sáng

15DAC1, 15DAC2,15DHQ

Chiều

15DBH1, 15DDA, 15DBH2

30/11/2016

Sáng

15DHT1, 15DHT2, 15DIF

Chiều

15DKB1, 15DKB2, 15DKQ1

01/12/2016

Sáng

15DKQ2, 15DKT1, 15DKT2

Chiều

15DKS1, 15DKS2, 15DKS3

02/12/2016

Sáng

15DLH, 15DMA1, 15DMA2

Chiều

15DMA3, 15DMA4, 15DMA5

05/12/2016

Sáng

15DMC, 15DNH1, 15DNH2

Chiều

15DPF, 15DQF, 15DQH

06/12/2016

Sáng

15DQK, 15DQN1, 15DQN2

Chiều

15DQT1, 15DQT2, 15DQT3

07/12/2016

Sáng

15DSK, 15DTA1, 15DTA2

Chiều

15DTC1, 15DTC2, 15DTD

08/12/2016

Sáng

15DTK, 15DTX, 15DTH

Chiều

15DTM1, 15DTM2, 15DTM3

09/12/2016

Sáng

CLC_15DTK, CLC_15DMA1, CLC_15DMA2

Chiều

CLC_15DQT, CLC_15DTC, CLC_15DTM1, CLC_15DTM2

12/12/2016

Ngày

IP_14DAF1, IP_14DBF1, IP_14DKQ1, IP_14DKQ2, IP_14DMA1, IP_15DKQ

13/12/2016 đến 23/12/2016

Sinh viên các lớp 15D chưa nhận chứng chỉ trong thời gian quy định và sinh viên các khóa trả nợ.

2.      Địa điểm: Văn phòng khoa GDQP và GDTC (P. 104, cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn,    P. Tân Thuận Tây, Q.7. Khi đến nhận chứng chỉ phải xuất trình thẻ sinh viên).

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này ./.

 

Nơi nhận:                                                      

- BGH (để b/c);                                                           

- Các Phòng, Khoa, Ban;

- Website;

- Lưu VT, Khoa GDQP và GDTC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

 

ThS. Hứa Minh Tuấn

Tin liên quan

Thông báo về việc điều chỉnh phòng học của các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao bậc đại học hệ chính quy

[Đăng ngày: 06/07/2013]

thông báo nộp chứng chỉ GDQP và GDTC từ trường khác chuyển về.

[Đăng ngày: 15/08/2014]

Mẫu đơn xin miễn học, miễn thi, hoãn học GDQP - AN, GDTC

[Đăng ngày: 03/09/2014]

thông báo về việc thuê mua quân trang

[Đăng ngày: 15/08/2014]

Thông báo về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ GDQP cho khóa 10(13D) và các khóa trả nợ

[Đăng ngày: 25/09/2014]

thông báo về việc nhận trả quân trang

[Đăng ngày: 25/09/2014]

Thông báo về việc cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học khóa 9 (12D) và bổ sung các khóa

[Đăng ngày: 06/11/2014]

thông báo về việc cấp phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên khóa 13D và các khóa bổ sung

[Đăng ngày: 12/03/2015]

Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa 12D và các khóa trả nợ

[Đăng ngày: 20/04/2015]

thông báo về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ GDQP - AN cho sinh viên khóa 10 (13D) và sinh viên các khóa trả nợ ( có kèm danh sách)

[Đăng ngày: 12/05/2015]

thông báo về việc cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên các khóa trả nợ

[Đăng ngày: 13/05/2015]

Thông báo về việc hoãn cấp chứng chỉ GDTC và GDQP đợt tháng 05/2015

[Đăng ngày: 19/06/2015]

thông báo về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ GDQP - AN cho sinh viên khóa 11 (14D) và sinh viên các khóa trả nợ đợt tháng 9/2015

[Đăng ngày: 04/09/2015]

Thông báo Về việc cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học khóa 10 (13D) và bổ sung các khóa

[Đăng ngày: 09/10/2015]

Thông báo cấp phát chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên khóa 14D

[Đăng ngày: 25/02/2016]

thông báo làm thủ tục cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên khóa trả nợ

[Đăng ngày: 12/04/2016]

Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên các khóa về trả nợ năm 2016

[Đăng ngày: 03/06/2016]

Thông báo về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ GDQP cho sinh viên khóa 12 (15D) bậc ĐH hệ chính quy và các khóa về trả nợ

[Đăng ngày: 26/09/2016]

Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên các khóa 14D và các khóa về trả nợ

[Đăng ngày: 02/12/2016]

Thông báo về việc thuê, bán quân trang cho sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy

[Đăng ngày: 16/12/2016]