Thông Tư số: 18/2015/TTLT- BGDĐT- BLĐTBXH, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục Quốc phòng và An ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học

18.2015.TTLT.BGDDT.BLDTBXH.pdf 

Tin liên quan