Thông tư số: 03/2017/TT-BGDDT. Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đai học  
Thông tư số: 08/2015/TT-BLĐTBXH. Ban hành chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề  
Thông tư số: 40/2012/TT- BGDĐT. Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá  kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh  
Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT. Ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh