Thông báo về việc phân bổ kinh phí hoạt động NCKH và CMNV năm 2021  
995/TB-ĐHTCM Về việc đánh giá, xếp loại viên chức người lao động và bình xét danh hiệu thi đua năm 2021  
998/HD-ĐHTCM Hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy trình xét tặng HDTĐ - HTKT  
1021/BC-ĐHTCM Báo cáo công tác quý 3 và kế hoạch công tác quý 4/2021  
Thông báo số 913/TB-ĐHTCM về việc đánh giá giảng viên tập sự