Trường Đại học Tài chính – Marketing tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề nâng cao chất lượng dạy - học môn giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay”  
Hội thảo chặng đường 60 năm hoạt động Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm.  
Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh ở các trường Đại học hiện nay, thực trạng và giải pháp