Hội thảo chặng đường 60 năm hoạt động Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Thành tựu và bài học kinh nghiệm.  
Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh ở các trường Đại học hiện nay, thực trạng và giải pháp