Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN đợt 3-4-5 khóa tuyển sinh năm 2021  
Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN đợt 2 khóa tuyển sinh năm 2021  
Kế hoạch giảng dạy GDQP&AN đợt 1 khóa tuyển sinh năm 2021