KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
  • 18/06/2021

KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

1.    Lịch sử hình thành và phát triển

2.    Chức năng, nhiệm vụ

3.    Giới thiệu tổng quan (Về đội ngũ; Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phong trào)

4.    Thành tích thi đua, khen thưởng