Hội thao, Hội diễn văn nghệ GDQP&AN cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2023 (đợt học 4)  
Họp triển khai kế hoạch số: 2492/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 15/12/2023 về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh 2023, học kỳ 1 năm 2024 (Đợt học 4, 5)  
Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023  
Họp triển khai kế hoạch số: 1850/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 28/8/2023 về việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh 2023, học kỳ 3 năm 2023 (Đợt học 1, 2, 3)  
Họp triển khai Kế hoạch số 782/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 24/4/2023 và Kế hoạch số 166/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 8/02/2023  
Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên đợt học 6, khóa tuyển sinh năm 2022, HK1 năm học 2023.  
Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh – Khoa Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất tham gia Hội thảo khoa học tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Cần Thơ.  
Họp triển khai Kế hoạch số 2718/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 28/12/2022 và Kế hoạch số 166/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 8/02/2023  
Tổ chức Hội thao và Hội thi văn nghệ Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022 (Đợt học 1)  
Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2022 .