Họp triển khai Kế hoạch số 2718/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 28/12/2022 và Kế hoạch số 166/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 8/02/2023  
Tổ chức Hội thao và Hội thi văn nghệ Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên khóa tuyển sinh năm 2022 (Đợt học 1)  
Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2022 .  
Họp triển khai Kế hoạch số 1820/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 21/9/2022 v/v tổ chức giảng dạy môn học GDQP&AN cho SV khóa TS 2022, HK 3 năm 2022 (đợt học 1, 2, 3).  
Họp triển khai Kế hoạch số 1820/KH-ĐHTCM-GDQP&GDTC ngày 21/9/2022 v/v tổ chức giảng dạy môn học GDQP&AN cho SV khóa TS 2022, HK 3 năm 2022 (đợt học 1, 2, 3).  
Họp triển khai Kế hoạch số 290/KH-DHTCM ngày 24 tháng 2 năm 2022 về tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 (Đợt học 3, 4, 5).