MẪU ĐƠN XIN MIỄN HOẶC TẠM HOẴN CÁC HỌC PHẦN GDTC  
MẪU ĐƠN XIN MIỄN HOẶC TẠM HOẴN CÁC HỌC PHẦN GDQP-AN