DS CÔNG NHẬN KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI - MIỄN - TẠM HOÃN CÁC HỌC PHẦN GDQP&GDTC  
THÔNG BÁO DANH SÁCH XÉT MIỄN CÁC HỌC PHẦN GDQP&GDTC CĐ-ĐH-LT (3/2021)