Một số hình ảnh sinh hoạt chi bộ Khoa tháng 11 năm 2020