Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo  
Kế hoạch triển khai đánh giá ngoài cấp chương trình đào tạo 11 ngành đào tạo của Trường  
Danh sách thành viên tổ Đảm bảo chất lượng  
Sổ tay Kiểm định chất lượng