Thông báo cấp phát chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên khóa TS2022 và khóa trước học cùng khóa 22D  
Danh sách cấp phát chứng chỉ GDQP&AN cho SV khóa TS2022 và khóa trước học cùng khóa 22D  
QĐ CẤP CHỨNG CHỈ GDQPAN KHÓA TS2022 VÀ KHÓA TRƯỚC HỌC CÙNG  
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ GDQPAN DỰ KIẾN THEO TB SỐ 2316 NGÀY 09-10-2023  
THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN CẤP CHỨNG CHỈ GDQPAN KHÓA TS2022 VÀ KHÓA TRƯỚC HỌC CÙNG KHÓA 22D  
DANH SÁCH CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GDQP-AN KHÓA TS NĂM 2021 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC HỌC CÙNG KHÓA 21D  
THÔNG BÁO CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GDQP&AN KHÓA TS 2021 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC HỌC CÙNG KHÓA 21D  
THÔNG BÁO CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GDQP&AN CHO SINH VIÊN KHÓA TS2020 VÀ CÁC KHÓA HỌC CÙNG KHÓA 20D  
DANH SÁCH CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GDQP-AN CÁC KHÓA TRƯỚC HỌC CÙNG KHÓA 20D  
DANH SÁCH CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GDQP-AN KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2020