THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG CHỈ GDQP&AN KHÓA TS 2019 VÀ CÁC KHÓA TRẢ NỢ