Thư mời viết bài Hội thảo khoa học GDTC năm 2022  
Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học GDTC năm 2022  
Hình ảnh Hội thảo khoa học TDTT năm 2020  
Giao lưu bóng chuyền giữa Trường và các đơn vị về tham dự Hội thảo khoa học TDTT năm 2020