Hình ảnh Hội thảo khoa học TDTT năm 2020  
Giao lưu bóng chuyền giữa Trường và các đơn vị về tham dự Hội thảo khoa học TDTT năm 2020