Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Giáo dục thể chất năm 2022  
Hội thảo khoa học về Giáo dục thể chất năm 2020  
Hội thảo khoa học về Giáo dục thể chất năm 2019