V/v nộp chứng chỉ GDQP-AN, GDTC và hồ sơ xét miễn học phần GDQP-AN, GDTC đối với sinh viên khóa tuyển sinh, năm 2021