Kế hoạch giảng dạy BM GDTC HK1 năm 2023  
Kế hoạch giảng dạy BM GDTC HK3 năm 2022_khóa TS2022  
Kế hoạch giảng dạy BM GDTC HK3 năm 2022_khóa TS2021  
Kế hoạch giảng dạy GDTC HK2 năm 2022  
Kế hoạch giảng dạy GDTC HỌC KỲ 1 NĂM 2022  
Kế hoạch giảng dạy GDTC học kỳ cuối năm 2021