Thông báo về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy về trả nợ.  
Thông báo Về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học các khóa trả nợ  
  • 22/03/2019

Thông báo Về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học các khóa trả nợ

Thông báo Về việc làm thủ tục cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên bậc Đại học các khóa trả nợ

Thông báo về việc thuê, bán quân trang GDQP&AN cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018 (ĐỢT 5)  
Thông báo cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho Sinh viên khóa 16D và các khóa trả nợ  
  • 02/01/2019

Thông báo cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho Sinh viên khóa 16D và các khóa trả nợ

Thông báo cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho Sinh viên khóa 16D và các khóa trả nợ

Thông báo Cấp phát chứng chỉ GDQP&AN cho sinh viên khoá 17D và các khoá trả nợ  
Thông báo thủ tục cấp chứng chi GDTC cho sinh viên Đại học khóa 16D và bổ sung các khóa  
Thông báo số 1251/TB-ĐHTCM ngày 07/09/2018 về việc nộp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất và hồ sơ xét miễn học phần Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất theo quy định đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2018  
Thông báo Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên khóa 16D bậc Đại học hệ chính quy và các khóa trả nợ  
THÔNG BÁO Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất  cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy về trả nợ năm 2018  
THÔNG BÁO Về việc cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất  cho sinh viên các khóa bậc Đại học hệ chính quy